Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 

ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIA?ÓW DO DRUKU W CZASOPI?MIE
"PSYCHOLOGIA. EDUKACJA I SPO?ECZE?STWO"


ZA?O?ENIA MERYTORYCZNE
Redakcja proponuje Autorom publikowanie prac w nast?puj?cych dzia?ach:

Dzia? I. Z TEORII PSYCHOLOGICZNEJ
W dziale b?d? zamieszczane rozprawy teoretyczne prezentuj?ce problematyk? kszta?cenia i wychowania oraz zagadnienia z zakresu psychologii spo?ecznej. Proponowany zakres problematyki edukacyjnej jest oparty na koncepcji kszta?cenia ustawicznego, z uwzgl?dnieniem roli edukacji we wspó?czesnym spo?ecze?stwie. Zagadnienia psychologii spo?ecznej b?d? obejmowa?y postawy i zachowania cz?owieka wobec otoczenia spo?ecznego.

Dzia? II. ZASTOSOWANIA
W dziale b?d? publikowane artyku?y empiryczne poruszaj?ce zagadnienia szeroko rozumianej problematyki kszta?cenia i wychowania, przystosowania do rynku pracy, rozwoju osobistego i zawodowego, psychologii organizacji oraz zjawisk spo?ecznych.

Dzia? III. METODY
Prezentowane teksty b?d? dotyczy? problemów metodologicznych, w tym tworzenia i weryfikacji narz?dzi do bada? w dziedzinie edukacji i psychologii spo?ecznej.

Dzia? IV. RECENZJE
Zamieszczane recenzje ksi??ek powinny mie? charakter problemowy i zawiera? istotne elementy polemiczno ? krytyczne, prowokuj?ce do podejmowania dyskusji naukowej i wymiany pogl?dów na forum czasopisma.

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA DO DRUKU
 1. Nadsy?ane prace b?d? oddawane do zaopiniowania jednemu Recenzentowi.
 2. Recenzje b?d? obustronnie anonimowe.
 3. O decyzji podj?tej na podstawie recenzji, Autor zostanie powiadomiony listownie lub poczt? elektroniczn?.
 4. Prace nie przyj?te do druku zostan? odes?ane Autorom.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania drobnych poprawek redakcyjnych. W przypadku wi?kszych poprawek, praca zostanie zwrócona Autorowi z pro?b? o wprowadzenie zmian.
ZASADY FORMALNE
 1. Obj?to?? artyku?ów zamieszczonych w Dzia?ach I, II i III nie mo?e przekracza? 20 stron maszynopisu (do 40000 znaków), tj. 1 arkusza wydawniczego, ??cznie z bibliografi?, przypisami, tabelami, podpisami pod rycinami, rycinami i streszczeniem.
 2. Obj?to?? recenzji w Dziale IV nie mo?e przekracza? 5 stron maszynopisu (do 9000 znaków).
 3. Teksty powinny by? przesy?ane
  • w postaci wydruku (w dwóch egzemplarzach) oraz
  • w wersji elektronicznej (w pliku mo?liwym do otwarcia przez edytor MS Word).
  Zakwalifikowanie do druku wymaga nades?ania zarówno dwóch wydruków tekstu, jak i jego wersji elektronicznej.
 4. Tekst powinien by? pisany z podwójn? interlini?, wyrównany do lewego marginesu o szeroko?ci 4 cm. Rozpoczynaj?c ka?dy nowy paragraf tekstu oraz ka?dy przypis nale?y wprowadzi? akapit z wci?ciem 1,5 cm.
 5. Tytu?y poszczególnych cz??ci powinny by? wyra?nie wyodr?bnione, nie numerowane, napisane wielkimi literami, wy?rodkowane. Tytu?y podcz??ci ? podkre?lone
 6. Numeracja stron powinna by? ci?g?a i znajdowa? si? w prawym górnym rogu strony.
 7. Streszczenie w j?zyku polskim i angielskim (wraz z angielsk? wersj? tytu?u) powinno znajdowa? si? na pierwszej stronie artyku?u. Obj?to?? streszczenia nie mo?e przekracza? 120 s?ów.
 8. Pod streszczeniami nale?y wskaza? od 3 do 5 s?ów kluczowych w j?zyku polskim i angielskim.
 9. Rysunki, wykresy i tabele powinny by? numerowane cyframi arabskimi i opatrzone krótkimi podpisami. Ich wersja powinna by? gotow? postaci? do druku. W przypadku wykresów nale?y za??czy? tak?e dane ?ród?owe.
 10. Prosimy nie przesy?a? kolorowych rysunków, wykresów i tabel - wszystkie elementy graficzne b?d? drukowane wy??cznie w skali szaro?ci.
 11. Wszystkie rysunki, wykresy i tabele nale?y zamie?ci?
  • w wersji wydrukowanej: na ko?cu tekstu (ka?dy rysunek, wykres lub tabela na osobnej stronie);
  • w wersji elektronicznej: w osobnych plikach dowolnych programów MS Office.
 12. W tek?cie nale?y zaznaczy? miejsca, w których maj? si? znajdowa? poszczególne rysunki, wykresy i tabele.
 13. Prosimy o dostarczenie na osobnej stronie nast?puj?cych danych o Autorze/Autorach: imi? i nazwisko, miejsce pracy, miejscowo??, tytu? pracy w j?zyku polskim i w j?zyku angielskim, adres do korespondencji dla czytelników, numer telefonu dla Redakcji, inne mo?liwo?ci kontaktu, np. adres e-mail.
 14. Bibliografi? nale?y zamie?ci? na ko?cu artyku?u, w porz?dku alfabetycznym, bez numeracji. Ka?d? pozycj? bibliograficzn? nale?y zacz?? od nowego wiersza, bez akapitu.
 15. Bibliografia powinna zosta? sporz?dzona zgodnie z przyj?tymi standardami:
  • W przypadku ksi??ek: nazwisko autora, przecinek, inicja?y imion z kropkami po nich, rok wydania podany w nawiasie, kropka, tytu? ksi??ki (kursyw?), kropka, miejsce wydania, dwukropek, nazwa wydawnictwa, kropka.
   np: Jankowski, P. (1990). Podstawy psychologii spo?ecznej. Warszawa: GER Press.
  • W przypadku rozdzia?u z ksi??ki: nazwisko autora, przecinek, inicja?y imion z kropkami po nich, rok wydania podany w nawiasie, kropka, tytu? artyku?u, kropka, ?W?, dwukropek, inicja?y imion, kropka, nazwisko, w nawiasie zwrot ?red.?, kropka, tytu? ksi??ki (kursyw?), w nawiasie ?s?. i numery stron, kropka, miejsce wydania, dwukropek, nazwa wydawnictwa, kropka.
   np: Wojciszke, B. (1991). Wykorzystywanie danych i pseudodanych w procesie poznawania ludzi. W: K. Kofta, T.Szustrowa (red.). Z?udzenia, które pozwalaj? ?y? (s. 65-90). Warszawa: Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • W przypadku czasopism: nazwisko autora, przecinek, inicja?y imion z kropkami po nich, rok wydania podany w nawiasie, kropka, tytu? artyku?u, kropka, pe?ny tytu? czasopisma (kursyw?), przecinek, numer tomu (kursyw?), przecinek, strony artyku?u, kropka.
   np: Kaniasty, K., ?ukaszewski, W. (1999). Dwa spojrzenia na procesy pomagania. Studia Psychologiczne, 37, 2, 155-174.
  • W przypadku materia?ów nieopublikowanych: nazwisko autora, przecinek, inicja?y imion z kropkami po nich, rok powstania podany w nawiasie, tytu? pracy (kursyw?), kropka, formu?a: ?Materia? nieopublikowany?, kropka. W przypadku nieopublikowanej pracy magisterskiej lub doktorskiej nale?y u?y? formu?y: ?Nieopublikowana praca magisterska/doktorska?, nazwa uczelni, miejscowo??, kropka.
   np: Stefa?ski, R. (1998). Mechanizmy wp?ywu stymulacji podprogowej na przetwarzanie informacji nadprogowej. Poprzedzanie reakcji poznawczych i afektywnych bod?cami podprogowymi adresowanymi do lewej i prawej pó?kuli mózgu. Niepublikowana praca doktorska. Wydzia? Psychologii UW, Warszawa.
  • W przypadku cytowania materia?ów publikowanych wy??cznie w wersji elektronicznej: nazwisko autora, przecinek, inicja?y imion z kropkami po nich, dok?adna data publikacji podana w nawiasie, kropka, tytu? artyku?u, kropka, pe?ny tytu? czasopisma (kursyw?), przecinek, numer tomu (kursyw?), przecinek, nazwa dokumentu elektronicznego, kropka, ?Uzyskany? dok?adna data dost?pu do artyku?u, przecinek ?Z?, dwukropek, dok?adny adres elektroniczny ?ród?a, z którego zosta? pozyskany materia?.
   np: Fredrickson, B. L. (2000, March 7). Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Uzyskany 20 listopada 2000, Z: http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

Szczegó?owe standardy dotycz?ce cytowania materia?ów pozyskanych drog? elektroniczn? mo?na znale?? pod adresem http://www.apastyle.org/elecsource.html