Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
 • Tom 3, numer 2, rocznik 2006
 • Tom 3, numer 1, rocznik 2006
  • Numer specjalny "Nowe kierunki poszukiwa? po dekadzie bada? postawy utajonej" pod redakcją naukową Norberta Maliszewskiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 4, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 3, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Psychologiczne konsekwencje traumatycznych wydarze?; nowe kierunki bada?" pod redakcją naukową Bogdana Zawadzkiego
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 2, numer 2, rocznik 2005
 • Tom 2, numer 1, rocznik 2005
  • Numer specjalny "Rola JA w funkcjonowaniu psychologicznym i spo?ecznym" pod redakcją naukową Marty Kami?skiej - Feldman
  • zobacz » spis artykułów.
 • Tom 1, numer 1, rocznik 2004
okładka


Tom: 2
Numer: 2
Rocznik: 2005
 
Spis treści:
 
Z teorii psychologicznej

Anna G?uchowska
"Ró?nice p?ciowe w schemacie Ja: Ja-niezale?ne i Ja-wspó?zale?ne"

Roman Zawadzki
"Akt twórczy jako osobliwo?? procesów poznawczych"

 
Zastosowania

Ewa Wojtowicz
"Cele ?yciowe, wybory zawodowe i oczekiwania finansowe studentów psychologii"

Nina Wyrwicz
"Zdolno?ci poznawcze jako predyktor osi?gni?? szkolnych uczniów"

 
Metody

Monika Grzesiak-Feldman
"Warsztat umiej?tno?ci psychospo?ecznych jako metoda edukacyjna i rozwojowa: wybrane zagadnienia"