Psychologia: Edukacja i Społeczeństwo
 
   
 
 

"Psychologia. Edukacja i Spo?ecze?stwo" jest czasopismem o zasi?gu ogólnopolskim, kierowanym do ?rodowisk akademickich oraz przedstawicieli grup zawodowych zainteresowanych adaptacj? dorobku naukowego psychologii na gruncie praktycznym.

"Psychologia. Edukacja i Spo?ecze?stwo" podejmuje problematyk? psychologicznych aspektów procesu kszta?cenia oraz relacji cz?owieka z otoczeniem spo?ecznym.

Celem czasopisma jest popularyzacja rozwijanych we wspó?czesnej psychologii trendów, które mog? stanowi? istotny wk?ad w podwy?szanie efektów kszta?cenia oraz zrozumienie rzeczywisto?ci spo?ecznej. Upowszechnieniu dorobku wspó?czesnej psychologii s?u?y prezentacja nowych nurtów i koncepcji teoretycznych, doniesie? empirycznych, metod i narz?dzi badawczych oraz recenzji ksi??ek o tematyce psychologicznej.

"Psychologia. Edukacja i Spo?ecze?stwo" b?dzie publikowana w cyklu kwartalnym. Corocznie, jeden numer b?dzie mia? charakter monograficzny, przybli?aj?cy wybrane zagadnienie z zakresu kluczowej problematyki czasopisma.

"Psychologia. Edukacja i Spo?ecze?stwo" jest wydawana przez Wydzia? Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 

archiwum  

Najnowszy numer

okładka


Tom: 3
Numer: 2
Rocznik: 2006
 
Zawartość numeru:
 
Zastosowania

Dorota Turska
"Cele ?yciowe prymusów licealnych"

Jan Cieciuch
"Rodzina w systemie warto?ci oraz w kontek?cie przekona? ?wiatopogl?dowych"

Ma?gorzata Niesiob?dzka
"Spo?eczna ocena sprawiedliwo?ci podatków"

 
Metody

Joanna Czarnota - Bojarska
"Kwestionariusz do badania subiektywnego dopasowania cz?owiek - organizacja"

Maciej Stolarski
"Alternatywne metody diagnozy inteligencji. Jak dokonac pomiaru intelektu bez u?ycia testów?"

 
archiwum numerów »
 
 
 
| Liczba odwiedzin: 31083 | © Wydział Psychologii UW | Tomasz Seroczyński (2004) |